Select a country

شاهد: بيروت تثور مع الفلسطينيين ضد مؤتمر البحرين

لقاءاتٌ لبنانيةٌ فلسطينية، ومسيراتٌ شعبية في مخيماتِ لبنان ترفضُ ورشةَ البحرين وصفقةَ ترامب، وشددَ المشاركون فيها على الوحدة الفلسطينية، ور
قناة العالم الأخبارية

شاهد: بيروت تثور مع الفلسطينيين ضد مؤتمر البحرين

لقاءاتٌ لبنانيةٌ فلسطينية، ومسيراتٌ شعبية في مخيماتِ لبنان ترفضُ ورشةَ البحرين وصفقةَ ترامب، وشددَ المشاركون فيها على الوحدة الفلسطينية، ورفضِ كلِ مش...

المشاركون في مؤتمر البحرين 'خونة' + فيديو

طالب ممثل اللجان الثورية في لبنان، حسن حردان نبذ الخونة المشاركين في مؤتمر البحرين....
قناة العالم الأخبارية

المشاركون في مؤتمر البحرين 'خونة' + فيديو

طالب ممثل اللجان الثورية في لبنان، حسن حردان نبذ الخونة المشاركين في مؤتمر البحرين....

Arman says Sudanese security detained him in refrigerated cell

June 24, 2019 (KHARTOUM) - In a thankful message released on Monday, the SPLM-N Agar deputy leader Yasir Arman said he had been detained in a refrigerated cell before to deport him to Juba. Arman who arrived in Khartoum heading a goodwill delegation was arre
Sudan Tribune: Plural news and views on Sudan

Arman says Sudanese security detained him in refrigerated cell

June 24, 2019 (KHARTOUM) - In a thankful message released on Monday, the SPLM-N Agar deputy leader Yasir Arman said he had been detained in a refrigerated cell before to deport him to Juba. Arman who arrived in Khartoum heading a goodwill delegation was arrested on 5 June after statements after a statement to the media supporting calls for a general strike in the country in the aftermath of a bloody attack on the main site of protest in Khartoum. "Shortly after the massacre, I was (...) - News

Супругам не удалось объяснить происхождение доходов – придётся уплатить несколько тысяч

Два члена одной семьи обязаны уплатить в государственный бюджет почти 13000 евро подоходного налога, пени и штрафов, сообщает Государственная
Бизнес - DELFI.LT

Супругам не удалось объяснить происхождение доходов – придётся уплатить несколько тысяч

Два члена одной семьи обязаны уплатить в государственный бюджет почти 13000 евро подоходного налога, пени и штрафов, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Каунасского уезда.

韓 “北위협 집중”…남중국해 전함파견 美요구 거부

미국이 중국의 정치적, 경제적 영향력을 상쇄하기 위한 미국의 인도-태평양 전략에 적극적인 역할을 해줄 것을 미국의 전통적 동맹국이지만 중국의 강력한 무역 파트너인 한국에 주문하면서 한
동아닷컴 : 동아일보 정치 뉴스

韓 “北위협 집중”…남중국해 전함파견 美요구 거부

미국이 중국의 정치적, 경제적 영향력을 상쇄하기 위한 미국의 인도-태평양 전략에 적극적인 역할을 해줄 것을 미국의 전통적 동맹국이지만 중국의 강력한 무역 파트너인 한국에 주문하면서 한국 전함들을 남중국해에 파견해 달라고 요구했지만 한국이 이를 거부했다고 사우스차이나 모닝 포스트(SCMP)가 25일 보도했다. SCMP는 한국의 한 외교 소식통의 말을 인용해 “한국이 미국과 중국으로부터 막대한 압력을 받고 있다”면서 이같이 전했다. 이 소식통은 미국이 영유권 분쟁 중인 남중국해에서 존재감을 키우는 중국에 대한 항의의 푯히로 한국 전함 파견을 한국에 압박했지만 한국은 북한의 위협에 집중해야 한다는 이유를 들어 이러한 미국의 요구를 거부했다고 밝혔다. 한국은 이뿐만 아니라 중국 화웨이와 한국 기업들의 거래를 중단하라는 압력도 받고 있다. 이 소식통은 “남중국해에 전함을 파견해달라는 요구를 거부하는 것에는 북한의 위협이 구실이 될 수 있지만 화웨이를 둘러싼 분쟁은 이와 다르다. 이 문제는 한국 경제에 직·간

‘외교부 패싱론’ 또 고개…한일정상회담 놓고 靑과 엇박자

오는 28∼29일 일본 오사카(大阪)에서 열리는 G20(주요 20개국) 정상회의 계기 한일정상회담의 무산 여부를 놓고 청와대와 외교부가 하루 사이에 다른 답변을 내놔 엇박자 논란이 일었다. 강경화 외
동아닷컴 : 동아일보 정치 뉴스

‘외교부 패싱론’ 또 고개…한일정상회담 놓고 靑과 엇박자

오는 28∼29일 일본 오사카(大阪)에서 열리는 G20(주요 20개국) 정상회의 계기 한일정상회담의 무산 여부를 놓고 청와대와 외교부가 하루 사이에 다른 답변을 내놔 엇박자 논란이 일었다. 강경화 외교부 장관은 25일 오전 국회 외교통일위원회에 출석해 한일정상회담 개최 여부에 대해 “아직 공식적으로 결정되지 않은 사안”이라며 (일본 정부가) 공식적으로 거절한 것이라고 받아들이지 않는다“고 밝혔다. 강 장관은 또 ”일단 회담이 열려서 양국 간 많은 현안 논의가 되면 좋겠지만, G20 정상회의를 주최하는 일본 측 상황이 있다고 생각한다“고 말했다. 그러나 청와대는 이날 오후 G20에서의 한일 정상회담 무산 입장을 공식적으로 밝혔다. 청와대 고위관계자는 이날 춘추관에서 기자들과 만나 관련 질문에 ”한일 정상회담은 이뤄지지 않을 것“이라며 ”우리로서는 항상 만날 준비가 돼 있지만, 일본은 아직 준비가 안 된 것 같다“고 말했다. 한일 정상회담 개최 여부와 관련해 외교부 장관과 청와대 고위관계자가 같

나경원 “北선박, 영해 휘젓고 다녀도 靑 은폐 급급…백척간두 위기”

나경원 자유한국당 원내대표는 25일 “북한 선박이 우리 영해를 마음껏 다녀도 막지 못하고 청와대는 은폐하기에 급급하다”며 “대한민국 안보가 백척간두의 위기”라고 우려했다. 나 원내대표
동아닷컴 : 동아일보 정치 뉴스

나경원 “北선박, 영해 휘젓고 다녀도 靑 은폐 급급…백척간두 위기”

나경원 자유한국당 원내대표는 25일 “북한 선박이 우리 영해를 마음껏 다녀도 막지 못하고 청와대는 은폐하기에 급급하다”며 “대한민국 안보가 백척간두의 위기”라고 우려했다. 나 원내대표는 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 “구멍 뚫린 해상 경계로 우리 국가 안보가 무너졌다”며 이같이 밝혔다. 나 원내대표는 6·25전쟁 69주년인 이날 오전 동작구 동작동 국립서울현충원의 학도의용군 무명용사탑을 찾아 참배했다. 나 원내대표는 “동료 의원들과 함께 현충원 ‘학도의용군 무명용사탑’ 참배를 다녀왔다”며 “무명용사탑은 백척간두에 빠진 나라를 위해 교복을 입은 채 목숨 바쳐 싸운 무명의 용사들을 기리기 위한 곳”이라고 설명했다. 나 원내대표는 이어 “참 많은 생각이 드는 곳”이라며 “위기의 나라, 포탄과 총알이 빗발치는 전장에서 배움에 한창이어야 할 청년들의 믿을 수 없는 용기와 수많은 청년들의 희생으로 오늘의 대한민국이 있다. 이름은 알 길이 없지만 반드시 기억하겠다”고 말했다. 이어 “지금의 대한민국은 또

В отношении «батюшки со свастикой» расследуется дело о насилии над ребенком

За это, согласно санкции статьи, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Беларусь - TUT.BY

В отношении «батюшки со свастикой» расследуется дело о насилии над ребенком

За это, согласно санкции статьи, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Пять человек на 34 метрах. Гродненец поставил палатку перед исполкомом и просит хотя бы арендную квартиру

Так он хотел привлечь внимание к проблеме нехватки жилья и большим очередям на него.
Беларусь - TUT.BY

Пять человек на 34 метрах. Гродненец поставил палатку перед исполкомом и просит хотя бы арендную квартиру

Так он хотел привлечь внимание к проблеме нехватки жилья и большим очередям на него.

ВОЗ: «Наркозависимые опасаются обращаться к врачам, чтобы не попасть в поле зрения МВД»

По мнению координатора программ ВОЗ Вячеслава Гранькова, человек должен быть на 100% уверен: медицинские услуги ему будут оказаны конфиденциа
Беларусь - TUT.BY

ВОЗ: «Наркозависимые опасаются обращаться к врачам, чтобы не попасть в поле зрения МВД»

По мнению координатора программ ВОЗ Вячеслава Гранькова, человек должен быть на 100% уверен: медицинские услуги ему будут оказаны конфиденциально. Но постановление Совета Министров обязывает врачей сообщать в правоохранительные органы информацию о тех, кто стоит на учете.

Прыгнула с кормы - и лодка перевернулась. Подробности трагедии на Березине, где утонул мужчина

Тело хозяина лодки нашли не сразу и в 6 км от места происшествия.

Экологи зовут на бесплатные экскурсии на мусорный полигон «Тростенецкий»

Три дня (29 июня, 4 и 6 июля) можно будет увидеть место, где ежедневно захоранивают бытовой мусор минчан - полигон «Тростенецкий»
Беларусь - TUT.BY

Экологи зовут на бесплатные экскурсии на мусорный полигон «Тростенецкий»

Три дня (29 июня, 4 и 6 июля) можно будет увидеть место, где ежедневно захоранивают бытовой мусор минчан - полигон «Тростенецкий»

«Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки». Прокурор запросил для Доморацкого 13 лет колонии

Согласно обвинению, сумма незаконного обогащения - около 3,5 тысяч долларов.
Беларусь - TUT.BY

«Можете меня хоть расстрелять, я не брал взятки». Прокурор запросил для Доморацкого 13 лет колонии

Согласно обвинению, сумма незаконного обогащения - около 3,5 тысяч долларов.

Hrad tají termín schůzky Zemana se Šmardou. Prý se tak prostě rozhodli

Prezident Miloš Zeman by se měl v jednom z následujících tří dnů v rámci své návštěvy Vysočiny setkat s nominantem na ministra kultury a místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou. Přesný termín však z nevysvětlených důvodů Hrad tají.
Novinky.cz - Hlavní stránka

Hrad tají termín schůzky Zemana se Šmardou. Prý se tak prostě rozhodli

Prezident Miloš Zeman by se měl v jednom z následujících tří dnů v rámci své návštěvy Vysočiny setkat s nominantem na ministra kultury a místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou. Přesný termín však z nevysvětlených důvodů Hrad tají.

Per Boye Hansen: Spory chci řešit dialogem

V Opeře Národního divadla a Státní opeře v Praze panuje napětí kvůli nástupu nového uměleckého ředitele Pera Boye Hansena. Zaměstnanci žádali od ředitele Národního divadla Jana Buriana o vysvětlení okolností jeho nástupu. Vše vyvrchol
Novinky.cz - Hlavní stránka

Per Boye Hansen: Spory chci řešit dialogem

V Opeře Národního divadla a Státní opeře v Praze panuje napětí kvůli nástupu nového uměleckého ředitele Pera Boye Hansena. Zaměstnanci žádali od ředitele Národního divadla Jana Buriana o vysvětlení okolností jeho nástupu. Vše vyvrcholilo předčasným odchodem dosavadního uměleckého ředitele Petra Kofroně i ředitelky Silvie Hroncové.

Mikolas Josef: Nejsem fanda sociálních sítí. Skutečné hodnoty jsou jinde než v telefonu

Do povědomí Čechů se poprvé dostal zpěvák a muzikant Mikolas Josef po svém velkém úspěchu v loňském ročníku Eurovize. Ze dne na den se tehdy stala z kluka, který do té doby zpíval na ulici, velká hvězda.
Novinky.cz - Hlavní stránka

Mikolas Josef: Nejsem fanda sociálních sítí. Skutečné hodnoty jsou jinde než v telefonu

Do povědomí Čechů se poprvé dostal zpěvák a muzikant Mikolas Josef po svém velkém úspěchu v loňském ročníku Eurovize. Ze dne na den se tehdy stala z kluka, který do té doby zpíval na ulici, velká hvězda.

Kybernetickým měnám důvěřuje pouze jeden člověk z deseti

Rostoucí kurzy kybernetických měn v posledních měsících lákají stále více investorů. Přesto virtuálním mincím, jako jsou například nejznámější bitcoiny, věří pouze jeden člověk z deseti. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kaspers
Novinky.cz - Hlavní stránka

Kybernetickým měnám důvěřuje pouze jeden člověk z deseti

Rostoucí kurzy kybernetických měn v posledních měsících lákají stále více investorů. Přesto virtuálním mincím, jako jsou například nejznámější bitcoiny, věří pouze jeden člověk z deseti. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kaspersky.

ČSSD je při chuti. Ať nám neschopné ANO předá ministerstvo financí, žádá Dolínek

Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) nezvládá řízení ministerstva financí a měla by resort předat do gesce ČSSD. Novinkám to řekl poslanec a někdejší místopředseda soc. dem. Petr Dolínek. Koalici ANO a ČSSD čeká ve středu ve
Novinky.cz - Hlavní stránka

ČSSD je při chuti. Ať nám neschopné ANO předá ministerstvo financí, žádá Dolínek

Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) nezvládá řízení ministerstva financí a měla by resort předat do gesce ČSSD. Novinkám to řekl poslanec a někdejší místopředseda soc. dem. Petr Dolínek. Koalici ANO a ČSSD čeká ve středu ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě.

Владимир Плющев: «Один-два совета от опытных людей – и Задоров с Панариным перестанут поддаваться влиянию пропаганды»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался по поводу критики Ти Джея Гальярди в адрес «Нефтехимика» – В атаке Гальярди на Нижнека
Спорт - Sports.ru

Владимир Плющев: «Один-два совета от опытных людей – и Задоров с Панариным перестанут поддаваться влиянию пропаганды»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался по поводу критики Ти Джея Гальярди в адрес «Нефтехимика» – В атаке Гальярди на Нижнекамск что для вас самое показательное? – Самое показательное то, что Гальярди – неудачник, и свои неудачи, как это и принято у слабаков, списал на всех, кроме себя.

Василий Уткин: «Матч» вклинился в тендер на VAR. Бродкастер, прямо аффилированный через «Газпром» с участником соревнований»

Комментатор Василий Уткин поделился информацией о ходе внедрения VAR в чемпионате России.
Спорт - Sports.ru

Василий Уткин: «Матч» вклинился в тендер на VAR. Бродкастер, прямо аффилированный через «Газпром» с участником соревнований»

Комментатор Василий Уткин поделился информацией о ходе внедрения VAR в чемпионате России.

Bollywood actress Jacqueline Fernandez promotes Sri Lanka tourism

June 25, Colombo: Sri Lanka Tourism Promotion Bureau along with the Sri Lanka Association of Inbound Tour Operators (SLAITO) and national carrier SriLankan Airlines unveiled a total of 15 special promotional packages to Indian travel trade in Mumbai with a gu
Sri Lanka News - ColomboPage.com

Bollywood actress Jacqueline Fernandez promotes Sri Lanka tourism

June 25, Colombo: Sri Lanka Tourism Promotion Bureau along with the Sri Lanka Association of Inbound Tour Operators (SLAITO) and national carrier SriLankan Airlines unveiled a total of 15 special promotional packages to Indian travel trade in Mumbai with a guest appearance by Sri Lankan-born Bollywood actress Jacqueline Fernandez.

Sri Lanka launches its National Card Scheme

June 25, Colombo: The Central Bank of Sri Lanka together with LankaClear (Pvt) Ltd., (LCPL) achieved a significant milestone in the country's payment landscape by launching the National Card Scheme (NCS).
Sri Lanka News - ColomboPage.com

Sri Lanka launches its National Card Scheme

June 25, Colombo: The Central Bank of Sri Lanka together with LankaClear (Pvt) Ltd., (LCPL) achieved a significant milestone in the country's payment landscape by launching the National Card Scheme (NCS).

미·러·캐나다 우주인, 6개월만에 지구로…“어떤 날씨도 좋아”

미국 우주항공국(NASA)은 25일(현지시간) 미국과 러시아, 캐나다 국적의 우주인 3명이 국제우주정거장(ISS)에서 약 6개월의 체류를 마치고 지구로 돌아왔다고 발표했다. AFP통신은 ISS에서 소유스 우
동아닷컴 : 동아일보 IT/의학 뉴스

미·러·캐나다 우주인, 6개월만에 지구로…“어떤 날씨도 좋아”

미국 우주항공국(NASA)은 25일(현지시간) 미국과 러시아, 캐나다 국적의 우주인 3명이 국제우주정거장(ISS)에서 약 6개월의 체류를 마치고 지구로 돌아왔다고 발표했다. AFP통신은 ISS에서 소유스 우주선을 타고 출발한 우주인들은 예정시간보다 1분 앞선 오전 8시47분에 카자흐스탄 제즈카잔의 초원지대에 착륙했다고 보도했다. 미국 국적의 앤 매클레인, 캐나다 출신 다비드 생-자크, 러시아 국적의 올렉 코노넨코로 구성된 이번 팀은 ISS에서 204일을 보냈다. 특히 생-자크는 캐나다 우주인의 최장 우주 체류 기간인 187일의 기록을 갈아치우게 됐다. 이들 팀을 이끌었던 코노넨코는 이번이 네 번째 우주 체류로 지금까지 총 737일을 우주에서 머문 기록을 갖고 있다. AP통신은 우주선에서 가장 먼저 나온 코노넨코는 눈에 띄게 피곤하고 창백해 보였다고 묘사했다. 한편 클레인과 생-자크는 자신들을 박수로 맞이한 회복팀을 향해 엄지손가락을 치켜세우는 등 활기가 넘쳤다. 회복팀은 우

“게임중독 질병되면 ‘중독세’ 폭탄…게임산업 위축 우려”

지난 5월 세계보건기구(WHO) 총회에서 새로이 질병코드(6C51)를 부여받은 게임이용장애(Gaming Disorder)가 국내에 도입될 경우, 게임사가 상당한 부담금을 내야할 처지라는 우려가 제기됐다. 위정현
동아닷컴 : 동아일보 IT/의학 뉴스

“게임중독 질병되면 ‘중독세’ 폭탄…게임산업 위축 우려”

지난 5월 세계보건기구(WHO) 총회에서 새로이 질병코드(6C51)를 부여받은 게임이용장애(Gaming Disorder)가 국내에 도입될 경우, 게임사가 상당한 부담금을 내야할 처지라는 우려가 제기됐다. 위정현 게임질병코드 도입 반대를 위한 공동대책위원회(공대위) 대표는 25일 서울 강남구의 한 스터디 카페에서 기자회견을 열고 “게임이 질병이 되면 너무나도 쉽게 게임업체들로부터 부담금을 징수하는 규제를 만들 수 있다”고 밝혔다. 일종의 ‘중독세’가 등장할 것이라는 주장이다. 게임사 매출 일부분을 부담금으로 징수하는 형태가 유력하다. 현재 카지노, 경마, 경륜·경정, 복권 등 사행산업은 불법사행산업으로 인한 중독 및 도박 문제의 예방·치유와 센터의 운영을 위해 연간 순매출액의 0.5% 이하 범위에서 부담금을 징수할 수 있는데, 관련 조항에 게임도 추가될 수 있다. 게임의 경우 이미 지난 2013년 손인춘 새누리당 의원이 게임사 매출의 5%와 1%를 각각 게임 과몰입 치료와 업계 상생을 위한 자금

[날씨] 26일 수도권 폭염특보 낮 33도…제주·남부 첫 장맛비

수요일인 26일은 폭염특보의 영향으로 중부지방에 무더위가 계속되는 가운데 남부지방과 제주도는 북상하는 장마전선의 영향을 받아 비가 내린다. 올해 첫 장맛비다. 기상청은 이날(26일) 제주도
동아닷컴 : 동아일보 IT/의학 뉴스

[날씨] 26일 수도권 폭염특보 낮 33도…제주·남부 첫 장맛비

수요일인 26일은 폭염특보의 영향으로 중부지방에 무더위가 계속되는 가운데 남부지방과 제주도는 북상하는 장마전선의 영향을 받아 비가 내린다. 올해 첫 장맛비다. 기상청은 이날(26일) 제주도 남쪽해상에서 북상하는 장마전선의 영향으로 전국이 대체로 흐리고, 새벽에 제주도부터 비가 시작돼 오전에는 남부지방, 밤에는 그 밖의 전국으로 확대된다고 25일 예보했다. 장맛비는 27일까지 계속될 것으로 보이며 예상강수량은 경남 해안, 제주도 20~60㎜, 경남 해안을 제외한 남부지방 10~40㎜다. 아침 최저기온은 16~21도(평년 17~20도), 낮 최고기온은 23~33도(평년 24~28도)로 평년보다 다소 높겠다. 특히 서울, 경기 내륙과 강원 영서, 경북 내륙에 폭염특보가 발효된 가운데 이날까지 낮 기온이 33도 내외로 오르는 곳이 있다. 내륙을 중심으로도 기온이 30도 이상 올라 덥겠다. 지역별 아침 최저기온은 Δ서울 21도 Δ인천 20도 Δ춘천 19도 Δ강릉 20도 Δ대전 20도 Δ대구 19도 Δ

Chinese contractors held as toll in Cambodia building collapse rises to 24

Anger growing over poor standards in construction boom that has transformed Sihanoukville into tourist and gambling hub. The post Chinese contractors held as toll in Cambodia building collapse rises to 24 appeared first on The Cambodia Daily.
The Cambodia Daily

Chinese contractors held as toll in Cambodia building collapse rises to 24

Anger growing over poor standards in construction boom that has transformed Sihanoukville into tourist and gambling hub. The post Chinese contractors held as toll in Cambodia building collapse rises to 24 appeared first on The Cambodia Daily.

Cambodia sacks minister over building collapse as toll rises to 28

Cambodian Prime Minister Hun Sen sacked a top disaster management official on Monday, saying he had failed to take responsibility for a Chinese-owned building under construction that collapsed on the weekend killing at least 28 people. The post Cambodia sack
The Cambodia Daily

Cambodia sacks minister over building collapse as toll rises to 28

Cambodian Prime Minister Hun Sen sacked a top disaster management official on Monday, saying he had failed to take responsibility for a Chinese-owned building under construction that collapsed on the weekend killing at least 28 people. The post Cambodia sacks minister over building collapse as toll rises to 28 appeared first on The Cambodia Daily.

Rescuers find two alive in collapsed building in Cambodia

Rescuers found two survivors in the rubble of a building that collapsed two days earlier while under construction in a Cambodian beach town, killing 28 workers and injuring 26 others as they slept in the unfinished condominium that doubled as their housing. T
The Cambodia Daily

Rescuers find two alive in collapsed building in Cambodia

Rescuers found two survivors in the rubble of a building that collapsed two days earlier while under construction in a Cambodian beach town, killing 28 workers and injuring 26 others as they slept in the unfinished condominium that doubled as their housing. The post Rescuers find two alive in collapsed building in Cambodia appeared first on The Cambodia Daily.

奇!員林市備用電線桿 頂端竟長出7顆火龍果

電線桿上竟然長出火龍果,枝條就像扇形一樣散開垂掛在高高的天空中,有員林市民發現浮圳路二段與員林大道路
《中時電子報》即時新聞

奇!員林市備用電線桿 頂端竟長出7顆火龍果

電線桿上竟然長出火龍果,枝條就像扇形一樣散開垂掛在高高的天空中,有員林市民發現浮圳路二段與員林大道路

「條件全比照華航同意嗎?」罷工空姐節目驚人回應

長榮空服員罷工進入第6天,又有一名罷工空姐在節目上言論引發熱議。日前陳斐娟在主持節目上訪問長榮罷
《中時電子報》即時新聞

「條件全比照華航同意嗎?」罷工空姐節目驚人回應

長榮空服員罷工進入第6天,又有一名罷工空姐在節目上言論引發熱議。日前陳斐娟在主持節目上訪問長榮罷

豪大雨北投土石滑落 警拉警戒線管制交通

北市下午突然降下豪大雨,北投泉源路39號前的道路邊坡土石鬆動,土石連同樹木坍方佔據道路,面積約30平
《中時電子報》即時新聞

豪大雨北投土石滑落 警拉警戒線管制交通

北市下午突然降下豪大雨,北投泉源路39號前的道路邊坡土石鬆動,土石連同樹木坍方佔據道路,面積約30平

الاعلامان السعودي والاماراتي ينتقدان امريكا لعدم شنها حربا على ايران

العالم- خاص بالعالم