Select a country

លោក កឹម សុខា៖ មាសទឹកដប់ ទោះបីគេទម្លាក់ក្នុងភក់ជ្រាំ ក៏នៅតែមានតម្លៃ

លោក កឹម សុខា ​តាមរយៈទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់ខ្លួន​នៅថ្ងៃទី​២៩​ តុលានេះ ​បានបង្ហាញ​រូបភាព​ជាច្

លោក កឹម សុខា៖ មាសទឹកដប់ ទោះបីគេទម្លាក់ក្នុងភក់ជ្រាំ ក៏នៅតែមានតម្លៃ

លោក កឹម សុខា ​តាមរយៈទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់ខ្លួន​នៅថ្ងៃទី​២៩​ តុលានេះ ​បានបង្ហាញ​រូបភាព​ជាច្រើន​សន្លឹក ​ដែលរៀបរាប់​ពីសកម្មភាព​របស់លោក​ក្នុងជំនួប​ជាមួយ​បណ្តាអង្គទូត​បរទេស​នានា ដូចជា ​សហរដ្ឋអាមេរិក ​សហភាពអឺរ៉ុប​ និង​ជប៉ុន​ រួមនឹង​សកម្មភាព​របស់លោក​ក្នុងការ​ចុះទៅចែកអំណោយ​ដល់ជន​រងគ្រោះ​ក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់​នារយៈពេល​ចុងក្រោយ​នេះ​។ ​អមដោយ​សំណេរ​ថ្លែងអំណរគុណ ​លោក កឹម សុខា ​ក៏បានលើក​យកសុភាសិត​ខ្មែរមួយឃ្លា​មកបង្ហាញ​ថា​ «មាស​ទឹកដប់​ ទោះបីគេ​ទម្លាក់​ក្នុងភក់ជ្រាំ ​ក៏នៅតែមាស​ទឹកដប់​ នៅតែមាន​តម្លៃដដែល​»​។ ​សូមបញ្ជាក់ថា ​លោក កឹម សុខា ​ត្រូវបាន​តុលាការកម្ពុជា​ចោទប្រកាន់​ពីបទក្បត់ជាតិ ​និង​កំពុង​ស្ថិតនៅក្នុង​បំរាម​របស់តុលាការ​កម្ពុជា​។

Teetering on the edge: Woman rescued from ledge of building in Ubi

A 42-year-old woman sitting on a ledge at the Vertex Building was rescued on Wednesday (Oct 28), Stomp reported. The Singapore Civil Defence Force (SCDF) told AsiaOne they received the call for assistance at 33 Ubi Avenue 3 at about 1.10pm. Upon their arr
Singapore

Teetering on the edge: Woman rescued from ledge of building in Ubi

A 42-year-old woman sitting on a ledge at the Vertex Building was rescued on Wednesday (Oct 28), Stomp reported. The Singapore Civil Defence Force (SCDF) told AsiaOne they received the call for assistance at 33 Ubi Avenue 3 at about 1.10pm. Upon their arrival, she was seen sitting on a ledge. SCDF deployed a safety life air pack as a precaution. Two passers-by, one named Mark, and another one who declined to be named, shared photos of the incident with Stomp. A video clip taken by one of the passers-by showed a group of SCDF officers deploying a safety net from the building as they rescued the woman and carried her off the ledge. There were no injuries reported.

11월 3일 미국 대선 개표, 어떻게 진행되나

도널드 트럼프 미국 대통령과 조 바이든 전 부통령이 맞붙은 올해 미 대선은 사전 투표, 그중에서도 우편투표 비중이 높아서 개표 초기에 누가 최종 승리할 것인지 예측하기 매우 어려울 것이란
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

11월 3일 미국 대선 개표, 어떻게 진행되나

도널드 트럼프 미국 대통령과 조 바이든 전 부통령이 맞붙은 올해 미 대선은 사전 투표, 그중에서도 우편투표 비중이 높아서 개표 초기에 누가 최종 승리할 것인지 예측하기 매우 어려울 것이란 전망이다. 미 선거 정보를 제공하는 비영리단체 ‘미국 선거 프로젝트’에 따르면 29일(모두 동부 현지시간) 오전 1시 기준으로 사전 투표 참가자는 7600만명을 넘어섰다. 이중 우편투표 참가자는 약 5073만명, 사전 현장투표자는 약 2581만명이다. ◇ 주마다 상이한 개표 방식 = 주마다 우편투표 개표를 언제, 어떻게 할 것인지 규정이 상이하기 때문에 결과 발표에는 상당한 시간이 소요될 수밖에 없다. 구체적으로 보면, 플로리다와 애리조나와 같은 주는 11월 3일 전에 개표 절차를 시작하지만 위스콘신이나 펜실베이니아 주 등은 대선일까지 이를 개봉하지 않는다. 주마다 우편투표 마감이 언제인지 기준이 다르다는 점도 혼란을 추가한다. 조지아 등 일부 주는 3일 혹은 이전에 도착한 우편투표만 유효표로 인정한다.

日, WTO 총장선거서 美의 유명희 지지에 “언급 삼가겠다”

일본 정부는 미국이 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거에서 한국의 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장을 지지한 데 대해 답변을 삼가겠다고 언급을 피했다. 29일 TV도쿄의 공식 유튜브 채널 생
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

日, WTO 총장선거서 美의 유명희 지지에 “언급 삼가겠다”

일본 정부는 미국이 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거에서 한국의 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장을 지지한 데 대해 답변을 삼가겠다고 언급을 피했다. 29일 TV도쿄의 공식 유튜브 채널 생중계에 따르면 사카이 마나부(坂井?) 관방 부(副)장관은 이날 정례 기자회견에서 미국이 나이지리아 후보인 응고지 오콘조이웨알라 전 재무장관을 지지하지 않는다고 표명한 데 대한 일본 정부의 대응을 질문 받았다. 사카이 관방부장관은 “선출 과정이 아직 계속되고 있는 도중이다”며 “11월 9일 (WTO) 일반 이사회에서 다시 의논될 예정이다. 각국의 대응과 발언에 대한 답변은 삼가겠다”고 말했다. 일본은 오콘조이웨알라 전 재무장관을 지지하고 있는 것으로 전해졌다. 앞서 미국 무역대표부(USTR)는 28일(현지시간) 홈페이지 성명을 통해 “미국은 유 본부장을 차기 WTO 사무총장으로 지지한다”라고 공개적으로 선언했다. 사실상 현재 WTO 사무총장 선거는 유 본부장을 지지하는 미국 등과, 오콘조이웨

양평 용문산에 불, 헬기 4대 투입 진화 中

경기 양평군 용문면 용문사 인근 신점리 147번지에서 산불이 나 소방서와 군청, 산림당국이 진화에 나섰다. 불은 이날 오후 2시 5분께 발생해 경기도산불방지대책본부는 산불 진화 헬기 4대를 투
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

양평 용문산에 불, 헬기 4대 투입 진화 中

경기 양평군 용문면 용문사 인근 신점리 147번지에서 산불이 나 소방서와 군청, 산림당국이 진화에 나섰다. 불은 이날 오후 2시 5분께 발생해 경기도산불방지대책본부는 산불 진화 헬기 4대를 투입하고 양평군청 산림과 산불감시요원 등 60여 명을 투입 진화작업을 벌이고 있다. 양평군은 오후 3시께 인근 군민 등에게 재난문자를 발송 입산을 자제할 것을 알렸다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌으며 소방서는 산불이 진화되는 대로 정확한 피해와 화재 원인을 조사할 계획이다. [양평=뉴시스]

Les grands titres de l'express de ce jeudi 29 octobre 2020

En une de l'express; Denrée vitale: L’eau à la dérive; Autre titre; Achat public de produits médicaux: L’ICAC arrête un deuxième fournisseur. Denrée vitale: L’eau à la dérive Les agriculteurs au désespoi
Flux RSS

Les grands titres de l'express de ce jeudi 29 octobre 2020

En une de l'express; Denrée vitale: L’eau à la dérive; Autre titre; Achat public de produits médicaux: L’ICAC arrête un deuxième fournisseur. Denrée vitale: L’eau à la dérive Les agriculteurs au désespoir De l’eau 24/7, cela voulait-il dire le 27 octobre seulement, finalement ? Au-delà de la blague, la situation est tellement critique que le ministre des Services publics devrait tenir une conférence de presse bientôt pour faire le bilan de la situation. Outre les coupures la nuit déjà effectives, il faut s'attendre à pire...

Premium Travel Visa: pour attirer les riches étrangers et ceux qui veulent échapper au Covid

Le Premium Travel Visa, valable pour un an et renouvelable, sera introduit bientôt. Le Conseil des ministres a donné son aval en ce sens, le vendredi 23 octobre. L’objectif : encourager des étrangers éligibles à s’installer à Maurice, destin
Flux RSS

Premium Travel Visa: pour attirer les riches étrangers et ceux qui veulent échapper au Covid

Le Premium Travel Visa, valable pour un an et renouvelable, sera introduit bientôt. Le Conseil des ministres a donné son aval en ce sens, le vendredi 23 octobre. L’objectif : encourager des étrangers éligibles à s’installer à Maurice, destination Covid-free, pour un long séjour. Au niveau de l’Economic Development Board (EDB), on explique que l’idée a germé bien avant la présentation du Budget 2020-2021. Des discussions étaient en cours avec des institutions comme la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et l’Association des hôteliers et restaurateurs...

Eau: sécheresse is coming

Situation critique. La distribution d’eau courante se fera avec parcimonie pendant les prochains mois. Les réservoirs sont moins remplis qu’à la même époque l’an dernier alors que les nappes phréatiques sont pratiquement à sec. Cette s
Flux RSS

Eau: sécheresse is coming

Situation critique. La distribution d’eau courante se fera avec parcimonie pendant les prochains mois. Les réservoirs sont moins remplis qu’à la même époque l’an dernier alors que les nappes phréatiques sont pratiquement à sec. Cette situation a poussé la Central Water Authority (CWA) à prendre des mesures. En effet, depuis le début de la semaine, des coupures d’eau frappent toute l’île entre 22 heures et 3 heures. D’ailleurs, le ministre des Services publics, Joe Lesjongard, devrait tenir une conférence de presse bientôt pour faire un bilan de la...

Un homme de 62 ans tué pour une histoire de «taxi marron»: 7e suspect arrêté

Il était recherché dans le cadre du meurtre de Mackenzie Casimir 62 ans. Brian Iyasamy (photo), 21 ans, habitant La Valette, a été arrêté hier après-midi, mercredi 28 octobre, à St.-Martin.  Le jeune homme avait déserté sa localité.  Les
Flux RSS

Un homme de 62 ans tué pour une histoire de «taxi marron»: 7e suspect arrêté

Il était recherché dans le cadre du meurtre de Mackenzie Casimir 62 ans. Brian Iyasamy (photo), 21 ans, habitant La Valette, a été arrêté hier après-midi, mercredi 28 octobre, à St.-Martin.  Le jeune homme avait déserté sa localité.  Les limiers de la CID de Camp Levieux, sous la houlette du sergent Laiguille, sont ‘tombés’ sur lui alors qu’il marchait dans la région.  Son allure suspecte a intrigué les policiers qui se sont approchés de lui.  Mais en voyant les officiers, il a tenté de prendre la fuite. Cependant, Brian Iyasamy n’a pu aller loin...

Nigeria: Attempt to Cover Up Killing of #EndSARS Protesters Exposed

[AI London] The Nigerian authorities must end their attempts to cover up last week's Lekki Toll Gate massacre, Amnesty International said, as it released powerful new findings from a fresh investigation into the atrocity a week on.
AllAfrica News: Latest

Nigeria: Attempt to Cover Up Killing of #EndSARS Protesters Exposed

[AI London] The Nigerian authorities must end their attempts to cover up last week's Lekki Toll Gate massacre, Amnesty International said, as it released powerful new findings from a fresh investigation into the atrocity a week on.

Nigeria: Why We Are Opposed to Okonjo-Iweala's Selection As WTO Director-General - U.S.

[Premium Times] The United States' government has explained why it is opposed to the selection of former Nigerian finance minister, Ngozi Okonjo-Iweala, as the director-general of the World Trade Organisation (WTO).
AllAfrica News: Latest

Nigeria: Why We Are Opposed to Okonjo-Iweala's Selection As WTO Director-General - U.S.

[Premium Times] The United States' government has explained why it is opposed to the selection of former Nigerian finance minister, Ngozi Okonjo-Iweala, as the director-general of the World Trade Organisation (WTO).

Фармкомпании сообщили о трудностях с поставками в Россию 40 млн упаковок лекарств

Из-за нестабильной работы системы маркировки в России «зависло» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок, сообщае
Яндекс.Новости: Главные новости

Фармкомпании сообщили о трудностях с поставками в Россию 40 млн упаковок лекарств

Из-за нестабильной работы системы маркировки в России «зависло» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM).

Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России

Коронавирус выявлен специалистами Роспотребнадзора у летучих мышей. Об этом, без уточнения типа вируса, сообщила руководитель группы геноми
Яндекс.Новости: Главные новости

Роспотребнадзор выявил коронавирус у летучих мышей в России

Коронавирус выявлен специалистами Роспотребнадзора у летучих мышей. Об этом, без уточнения типа вируса, сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

В случае индексирования пенсии необходимо смотреть на экономическую ситуацию, индексировать сразу все ранги необязательно, считает депутат
Яндекс.Новости: Главные новости

В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

В случае индексирования пенсии необходимо смотреть на экономическую ситуацию, индексировать сразу все ранги необязательно, считает депутат. Калашников предложил ввести прямое участие работодателей и их сотрудников в формировании пенсионных накоплений.

WSJ объявил россиянку причастной к созданию компромата на Трампа

Россиянка Ольга Галкина помогала создавать «досье» на президента США Дональда Трампа, в котором указывалось на его связь с Россией. Об этом п
Яндекс.Новости: Главные новости

WSJ объявил россиянку причастной к созданию компромата на Трампа

Россиянка Ольга Галкина помогала создавать «досье» на президента США Дональда Трампа, в котором указывалось на его связь с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal. В 2017 году американская сторона обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

Препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
Яндекс.Новости: Главные новости

Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

Препарат для лечения COVID-19 "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

Masinėse kapavietėse Meksikoje rasti 59 žmonių palaikai – įtaria narkotikų kartelius

Centrinėje Meksikoje esančioje Gvanachuato valstijoje slaptose kapavietėse aptikti mažiausiai 59 žmonių palaikai, trečiadienį pranešė Vyriausybės pareigūnai.
LRT naujienos pasaulyje

Masinėse kapavietėse Meksikoje rasti 59 žmonių palaikai – įtaria narkotikų kartelius

Centrinėje Meksikoje esančioje Gvanachuato valstijoje slaptose kapavietėse aptikti mažiausiai 59 žmonių palaikai, trečiadienį pranešė Vyriausybės pareigūnai.

Edoganas kaltina Vakarus kartojant kryžiaus žygius: „islamiškas pasaulis nekenčia Prancūzijos“

Prancūzijos ryžtas ginti žodžio ir saviraiškos laisvę toliau kelia pasipiktinimą musulmoniškame pasaulyje. Mohammado karikatūrų įžeisti tikintieji degina Prancūzijos vėliavas ir boikotuoja prancūziškas prekes, o Turkijos prezidentas Recepas Ta
LRT naujienos pasaulyje

Edoganas kaltina Vakarus kartojant kryžiaus žygius: „islamiškas pasaulis nekenčia Prancūzijos“

Prancūzijos ryžtas ginti žodžio ir saviraiškos laisvę toliau kelia pasipiktinimą musulmoniškame pasaulyje. Mohammado karikatūrų įžeisti tikintieji degina Prancūzijos vėliavas ir boikotuoja prancūziškas prekes, o Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas apkaltino Vakarų šalis bandymu atkartoti „kryžiaus žygius“.

Цены на iPhone 11 упали ниже психологической отметки

Из-за падения рубля цены на технику падают не так быстро, как хотелось бы. Но прошлогодний iPhone 11 все равно постепенно дешевеет
Наука - Mail.Ru

Цены на iPhone 11 упали ниже психологической отметки

Из-за падения рубля цены на технику падают не так быстро, как хотелось бы. Но прошлогодний iPhone 11 все равно постепенно дешевеет — цена упала уже почти на 20%.iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в 2020 году, даже среди моделей на Android. Он появился год назад по цене 60 тысяч рублей, а после анонса новых моделей официальные магазины снизили цены на 5 тысяч рублей. В остальных же магазинах цена на него впервые упала ниже порога в 50 тысяч. Самые низкие цены ищите в нашем каталоге, а в окне ниже можно найти самые популярные предложения в вашем регионе: iPhone 11 получил флагманский процессор A13 Bionic, закрывающий все повседневные нужды по части производительности, и две камеры — стандартную и широкоугольную — с отличным качеством съемки и поддержкой Night Mode. От дорогостоящих Pro-версий его отличает только LCD-экран и отсутствие телеобъектива с оптическим зумом. На замену iPhone 11 пришел новый iPhone 12 — только стоит он значительно дороже, от 80 тысяч рублей.

Американцы обеспокоились загадочным российским истребителем

Журналисты The National Interest опубликовали большой материал о секретном истребителе, который известен как МиГ-41.США и Россия активно готовятся
Наука - Mail.Ru

Американцы обеспокоились загадочным российским истребителем

Журналисты The National Interest опубликовали большой материал о секретном истребителе, который известен как МиГ-41.США и Россия активно готовятся к переходу на истребители шестого поколения. На это может уйти несколько лет, а проекты разрабатываются под строгим секретом. Но некоторые подробности постепено раскрываются, в том числе через официальные источники. В статье The National Interest приводятся слова Ильи Тарасенко, директора корпорации «МиГ», который в 2018 году рассказал о подготовке преемника для МиГ-31 — уже с того момента идет разработка нового истребителя-перехватчика. Есть предположение, что новая модель истребителя получил название МиГ-41. Позже в 2019 году сообщили, что проект нового истребителя был уже готов — скорее всего, сейчас проходит добработка конструкции и всех технологий параллельно с первыми испытаниями и тестов в симуляторах. Информации о характеристиках так называемого МиГ-41 пока не очень много. Летчик-испытатель Анатолий Квачур еще в 2014 году рассказал, что России нужно сделать большой скачок между поколениями, поэтому новый истребитель должен развивать скорость до 4,3 Маха, чтобы значительно обойти максимальные 2,8 Маха у предшественника МиГ-31. Хотя есть предположение, что скорость может достигать и 5 Махов.

FC Barcelona a câștigat cu 2-0 meciul de la Torino cu Juventus în grupa G a Ligii Campionilor

FC Barcelona a câștigat cu 2-0 meciul de la Torino cu Juventus în grupa G a Ligii Campionilor. Astfel, catalanii au obținut a doua victorie din tot atâtea etape disputate până în prezent. Ousmane Dembele a deschis scorul în minutul 14 cu un șut devi
PUBLIKA.MD - Ştiri

FC Barcelona a câștigat cu 2-0 meciul de la Torino cu Juventus în grupa G a Ligii Campionilor

FC Barcelona a câștigat cu 2-0 meciul de la Torino cu Juventus în grupa G a Ligii Campionilor. Astfel, catalanii au obținut a doua victorie din tot atâtea etape disputate până în prezent. Ousmane Dembele a deschis scorul în minutul 14 cu un șut deviat de Federico Chiesa.

O clădire din secolul XIX din București s-a prăbușit (VIDEO)

O clădire încadrată în categoria monumentelor istorice s-a prăbușit miercuri seară în centrul Bucureștiului. Nu s-a înregistrat nicio victimă, însă mai multe persoane au fost evacuate.Incidentul s-a petrecut pe strada Iuliu Barasch, în zona Unir
PUBLIKA.MD - Ştiri

O clădire din secolul XIX din București s-a prăbușit (VIDEO)

O clădire încadrată în categoria monumentelor istorice s-a prăbușit miercuri seară în centrul Bucureștiului. Nu s-a înregistrat nicio victimă, însă mai multe persoane au fost evacuate.Incidentul s-a petrecut pe strada Iuliu Barasch, în zona Unirii.

În timpul votării camerele de supraveghere vor fi deconectate

Camerele de supraveghere video din secțiile de votare vor fi deconectate în timpul votării cetățenilor.Potrivit CEC, sistemul de înregistrare video nu are conexiune la Internet și va funcționa doar pentru a monitoriza operațiunile electorale în lip
PUBLIKA.MD - Ştiri

În timpul votării camerele de supraveghere vor fi deconectate

Camerele de supraveghere video din secțiile de votare vor fi deconectate în timpul votării cetățenilor.Potrivit CEC, sistemul de înregistrare video nu are conexiune la Internet și va funcționa doar pentru a monitoriza operațiunile electorale în lipsa alegătorilor.

India a depășit opt ​​milioane de infectări cu noul coronavirus. Țara asiatică se teme că va avea 10.000 de cazuri noi pe zi

India a depășit opt milioane de infectări cu noul coronavirus. Țara asiatică este a doua cea mai afectată de pandemie după Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri, transmite digi24.ro.India a depășit opt milioane de cazuri de coronavirus, conf
PUBLIKA.MD - Ştiri

India a depășit opt ​​milioane de infectări cu noul coronavirus. Țara asiatică se teme că va avea 10.000 de cazuri noi pe zi

India a depășit opt milioane de infectări cu noul coronavirus. Țara asiatică este a doua cea mai afectată de pandemie după Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri, transmite digi24.ro.India a depășit opt milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian.

Mexic: Cel puţin 59 de cadavre găsite în gropi comune în centrul ţării

Cel puţin 59 de cadavre au fost găsite în gropi comune clandestine din statul mexican central Guanajuato, în centrul ţării, a anunţat miercuri Comisia naţională pentru căutarea persoanelor dispărute (CNB), relatează AFP.
PUBLIKA.MD - Ştiri

Mexic: Cel puţin 59 de cadavre găsite în gropi comune în centrul ţării

Cel puţin 59 de cadavre au fost găsite în gropi comune clandestine din statul mexican central Guanajuato, în centrul ţării, a anunţat miercuri Comisia naţională pentru căutarea persoanelor dispărute (CNB), relatează AFP.

Alegeri SUA 2020. Ce rol joacă religia în prezidenţialele americane

Evanghelici, protestanţi, catolici, evrei, musulmani, mormoni sau atei, fiecare vot este preţios, iar candidatul republican Donald Trump şi cel democrat Joe Biden, nu ignoră acest lucru
Adevarul.ro

Alegeri SUA 2020. Ce rol joacă religia în prezidenţialele americane

Evanghelici, protestanţi, catolici, evrei, musulmani, mormoni sau atei, fiecare vot este preţios, iar candidatul republican Donald Trump şi cel democrat Joe Biden, nu ignoră acest lucru

Cum poate premierul Orban să rezolve elegant problema reformării CCR

Puţine sunt domeniile în care tandemul Iohannis-Orban acţionează divergent, iar unul dintre acestea este atitudinea faţă de Curtea Constituţională: dacă preşedintele şi-a autoimpus să nu facă niciun fel de comentarii pe marginea deciziilor CCR, o
Adevarul.ro

Cum poate premierul Orban să rezolve elegant problema reformării CCR

Puţine sunt domeniile în care tandemul Iohannis-Orban acţionează divergent, iar unul dintre acestea este atitudinea faţă de Curtea Constituţională: dacă preşedintele şi-a autoimpus să nu facă niciun fel de comentarii pe marginea deciziilor CCR, oricât de scandaloase ar fi acestea, premierul s-a dovedit mult mai slobod la gură. Ceea ce, aşa cum urmează a se dovedi, nu e chiar aşa de greşit. Doar că, strict în privinţa sa, nu e suficient, scrie Liviu Avram pe blogul său de pe adevarul.ro.

UPDATE VIDEO Explozie puternică în zona centrală a Galaţiului. Mai multe persoane sunt rănite, un bloc este afectat

Deflagraţia s-a produs joi dimineaţă, în jurul orei 8,00. Potrivit pompierilor este vorba de blocul N1 din apropiere de Biserica Sfântul Nicolae. Au fost înregistrate 5 victime. Pompierii au evacuat 21 de persoane din imobil.
Adevarul.ro

UPDATE VIDEO Explozie puternică în zona centrală a Galaţiului. Mai multe persoane sunt rănite, un bloc este afectat

Deflagraţia s-a produs joi dimineaţă, în jurul orei 8,00. Potrivit pompierilor este vorba de blocul N1 din apropiere de Biserica Sfântul Nicolae. Au fost înregistrate 5 victime. Pompierii au evacuat 21 de persoane din imobil.

Cum s-a folosit PNL de un fost securist ca să împiedice amânarea alegerilor. UDMR a sprijinit planul. Şi Ciolacu are de câştigat

Senatorul traseist Ion Ganea a sabotat PSD, partid care l-a transferat de la PMP. Ganea, fost lucrător al Securităţii pe vremea comunismului, a făcut jocurile PNL, liberalii încercând din răsputeri să blocheze legea prin care alegerile parlamentare po
Adevarul.ro

Cum s-a folosit PNL de un fost securist ca să împiedice amânarea alegerilor. UDMR a sprijinit planul. Şi Ciolacu are de câştigat

Senatorul traseist Ion Ganea a sabotat PSD, partid care l-a transferat de la PMP. Ganea, fost lucrător al Securităţii pe vremea comunismului, a făcut jocurile PNL, liberalii încercând din răsputeri să blocheze legea prin care alegerile parlamentare pot fi amânate pentru primăvară. Însă dezertarea lui Ganea nu strică planurile PSD: Marcel Ciolacu îşi doreşte alegeri în decembrie pentru a scăpa de oamenii lui Liviu Dragnea

انتقام از «علی کریمی» به سبک استقلالی ها

هواداران استقلال پس از مطرح شدن انتقال علی کریمی به القطر، به صفحه این باشگاه رفتند و طی حرکتی عجیب به این باشگاه هشدار داده‌اند که این بازیکن
پايگاه خبری افکارنيوز

انتقام از «علی کریمی» به سبک استقلالی ها

هواداران استقلال پس از مطرح شدن انتقال علی کریمی به القطر، به صفحه این باشگاه رفتند و طی حرکتی عجیب به این باشگاه هشدار داده‌اند که این بازیکن مصدوم است تا قطری ها از جذب هافبک ایرانی منصرف شوند.

عدم توجه وزارت نفت برای مقابله با کرونا در جایگاه‌های سوخت

رئیس کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت گفت:از زمان شیوع ویروس کرونا پک‌های بهداشتی توسط وزارت بهداشت و وزارت نفت در جایگاه‌های سوخت توزیع نشده ا
پايگاه خبری افکارنيوز

عدم توجه وزارت نفت برای مقابله با کرونا در جایگاه‌های سوخت

رئیس کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت گفت:از زمان شیوع ویروس کرونا پک‌های بهداشتی توسط وزارت بهداشت و وزارت نفت در جایگاه‌های سوخت توزیع نشده است.