Select a country

LEGAZPI CITY, Philippines --- Operatives of the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) arrested four persons who tested positive for drug use in a surprise drug test conducted in different bus terminals in the Bicol region Monday. «We were able t

Mazpilsētas eksperiments neizdevās: Valkā pēkšņi atceļ divu populāru grupu koncertus

Valkā, kas pēdējos gados izcēlās ar itin bagātīgu un dinamisku kultūras dzīvi, vienā laikā piepeši atcelti divi labi atpazīstamu mākslinieku koncerti, portālam Jauns.lv ziņo kāds lasītājs.
В мире - Kasjauns.lv

Mazpilsētas eksperiments neizdevās: Valkā pēkšņi atceļ divu populāru grupu koncertus

Valkā, kas pēdējos gados izcēlās ar itin bagātīgu un dinamisku kultūras dzīvi, vienā laikā piepeši atcelti divi labi atpazīstamu mākslinieku koncerti, portālam Jauns.lv ziņo kāds lasītājs.

Filozofs Vents Sīlis: «Nespēja izturēt vientulību parāda mūsu infantilisma apmērus»

«Tikai attiecībās cilvēks vai būt laimīgs», «Iemācies būt laimīgs, esot viens», «Cilvēkam jābūt pašpietiekamam». Šādi un citi apgalvojumi izskan no pašpalīdzības padomu grāmatām, žurnāliem un sociālo t
В мире - Kasjauns.lv

Filozofs Vents Sīlis: «Nespēja izturēt vientulību parāda mūsu infantilisma apmērus»

«Tikai attiecībās cilvēks vai būt laimīgs», «Iemācies būt laimīgs, esot viens», «Cilvēkam jābūt pašpietiekamam». Šādi un citi apgalvojumi izskan no pašpalīdzības padomu grāmatām, žurnāliem un sociālo tīklu lapām. Kā tad īsti ir - vai, būdams viens, cilvēks spēj būt patiešām laimīgs?

#WalangPasok: July 19, 2019

CLASSES remain suspended on Friday in the following areas due to the effects of tropical depression “Falcon” and the southwest monsoon. Falcon left the country on Thursday after dumping heavy…READ The post #WalangPasok: July 19, 2019 appeare
The Manila Times Online

#WalangPasok: July 19, 2019

CLASSES remain suspended on Friday in the following areas due to the effects of tropical depression “Falcon” and the southwest monsoon. Falcon left the country on Thursday after dumping heavy…READ The post #WalangPasok: July 19, 2019 appeared first on The Manila Times Online.

Eat, Pray, Love in Idyllic Ubud

There are so many things to experience in the soul of Bali The book and the movie that has inspired many a personal journey takes its last leg in Ubud,…READ The post Eat, Pray, Love in Idyllic Ubud appeared first on The Manila Times Online.
The Manila Times Online

Eat, Pray, Love in Idyllic Ubud

There are so many things to experience in the soul of Bali The book and the movie that has inspired many a personal journey takes its last leg in Ubud,…READ The post Eat, Pray, Love in Idyllic Ubud appeared first on The Manila Times Online.

WSJ “마트부터 관광까지…日불매운동 한국 전역 확산”

일본 정부의 수출 규제조치로 한일 관계가 악화일로를 겪고 있는 가운데 미 월스트리트저널(WSJ)이 18일(현지시간) 우리 국민들의 일본 제품 불매운동을 조명하는 기사를 내보냈다. WSJ은 ‘일본
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

WSJ “마트부터 관광까지…日불매운동 한국 전역 확산”

일본 정부의 수출 규제조치로 한일 관계가 악화일로를 겪고 있는 가운데 미 월스트리트저널(WSJ)이 18일(현지시간) 우리 국민들의 일본 제품 불매운동을 조명하는 기사를 내보냈다. WSJ은 ‘일본산 불매운동 한국 전역으로 확산’이라는 제목의 기사에서 최근 일본의 전략물자 수출규제로 촉발된 무역 긴장에 대한 우리 국민들의 분노와 자율적으로 펼쳐지고 있는 일본 불매운동 현장을 자세히 소개했다. 이 신문은 “한국의 한 슈퍼마켓에는 소비자들의 구매를 막기 위해 일본산 담배가 비닐로 압축 포장돼 다른 바구니에 보관돼 있고, 아사히 삿포로와 같은 일본 맥주들 대신 한국산 맥주가 냉장 진열대를 차지하고 있다”고 보도했다. 아울러 ‘일본은 과거 역사에 대해 반성하라’는 내용의 현수막을 매장 입구에 내걸고, 매장 안에는 ‘우리 마트는 일본제품을 판매하지 않습니다’라는 안내문을 걸어둔 점포 분위기를 묘사했다. 이 슈퍼마켓의 매니저 김 모씨는 “우리는 우리의 이익을 신경쓰는 것 보다 정의가 더 중요하다고 생각했

풀려난 황하나 “선행하며 살겠다…항소안해”

마약 투약 등의 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 집행유예를 선고받고 100여일 만에 풀려난 황하나(31)씨가 19일 “다시는 잘못 저지르지 않고 선행하며 살겠다”라고 밝혔다. 검은 정장바지에 흰색
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

풀려난 황하나 “선행하며 살겠다…항소안해”

마약 투약 등의 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 집행유예를 선고받고 100여일 만에 풀려난 황하나(31)씨가 19일 “다시는 잘못 저지르지 않고 선행하며 살겠다”라고 밝혔다. 검은 정장바지에 흰색 셔츠를 입고 마스크를 쓴 모습의 황씨는 이날 오전 11시50분께 수원구치소를 나오면서 재판 결과에 대해 묻는 취재진의 질문에 “과거와는 단절되게 반성하며 바르게 살겠다”며 이같이 말했다. 황씨는 “그동안 저 때문에 고생 많으셨던 분들께 감사 인사를 전하고 싶다”라고 말한 뒤 자신을 데리고 수원구치소 정문까지 나온 교도관을 향해 뒤돌아 고개 숙여 인사를 하기도 했다. 항소여부에 대해 묻는 질문에는 “안 합니다”라고 답했다. 이어 “‘아버지가 경찰청장 베프다’라고 말한 것은 무슨 뜻이냐”는 질문에 “죄송합니다”라고 말하며 자리를 떴다. 이에 앞서 수원지법 형사1단독 이원석 판사는 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 기소된 황씨에 대해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고, 추징금 220만560원을 명령

日경제산업성 고위관계자 “文정권 있는 한 수출규제 계속”

일본 경제산업성의 한 고위 관계자가 “한국에 문재인 정권이 계속되는 한 (한국에 대한 수출 규제도)계속될 수밖에 없다”며 한일간 마찰의 장기화를 전망했다고 아사히(朝日)신문이 19일 보도했
동아닷컴 : 동아일보 전체 뉴스

日경제산업성 고위관계자 “文정권 있는 한 수출규제 계속”

일본 경제산업성의 한 고위 관계자가 “한국에 문재인 정권이 계속되는 한 (한국에 대한 수출 규제도)계속될 수밖에 없다”며 한일간 마찰의 장기화를 전망했다고 아사히(朝日)신문이 19일 보도했다. 이 관계자는 “(일본의)수출관리보다 전 징용공 문제에 대한 한국의 대응이 수십배 끔찍한 행위다”라며 이같이 말했다. 신문은 한국이 일본의 수출 규제 계속에 위기감을 느껴 금리 인하를 앞당겼다며, 한국이 한일청구권협정에 따른 제3국 중재위원회 설치를 거부하는 등 문제 해결의 싹이 보이지 않는 가운데 일본도 장기전 태세에 들어가 한일 갈등이 장기전 양상을 나타내고 있다고 말했다. 신문은 한편 규제의 영향이 일본측에도 나오기 시작하고 있다며, 수출을 아예 하지 못하는 사례는 나타나지 않았지만 불화수소를 생산하는 모리타((森田)화학공업 관계자의 말을 인용해 “절차가 복잡해졌다”는 일본 기업 내 목소리를 전했다. 아사히신문은 또 한국산 반도체는 다국적기업의 스마트폰 및 TV 등에 사용돼 제조가 지체되면 부품공급망을

UNICEF urges ‘transformative shift’ in family-friendly work policies to reap ‘huge’ benefits

Because the “earliest years” of life are the most crucial, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) published a list of new family-friendly policy recommendations on Friday it says will likely reap “huge” benefits.
UN News Centre - Top Stories

UNICEF urges ‘transformative shift’ in family-friendly work policies to reap ‘huge’ benefits

Because the “earliest years” of life are the most crucial, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) published a list of new family-friendly policy recommendations on Friday it says will likely reap “huge” benefits.

류현진, 약체 마이애미 상대 11승 도전…게다가 홈경기

LA 다저스 류현진(32)이 시즌 11승에 재도전한다. 20일 오전 11시10분(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열리는 마이애미 말린스전에 선발 등판한다. 후반기 첫 등판이
동아닷컴 : 동아일보 스포츠 뉴스

류현진, 약체 마이애미 상대 11승 도전…게다가 홈경기

LA 다저스 류현진(32)이 시즌 11승에 재도전한다. 20일 오전 11시10분(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열리는 마이애미 말린스전에 선발 등판한다. 후반기 첫 등판이었던 지난 15일 보스턴 레드삭스전(7이닝 2실점)에서 아쉽게 놓친 11승을 다시 한 번 노린다. 사이영상을 두고 맥스 슈어저(워싱턴 내셔널스)와 경쟁이 더 뜨거워지고 있는 만큼, 류현진의 승리 사냥에도 더 큰 관심이 쏠린다. ‘조건’이 나쁘지 않다. ‘불패’를 자랑하는 홈 등판이다. 류현진은 지난해 홈에서 9경기 5승2패 평균자책점 1.15로 잘 던졌다. 올해는 더 강해졌다. 홈 구장에서 9경기에 나와 매 경기 퀄리티 스타트(QS; 선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성하며 7승무패 평균자책점 0.85로 호투를 거듭했다. 원정 성적도 9경기 3승2패 평균자책점 2.92로 준수하지만, 홈 구장에서는 그야말로 ‘몬스터’ 같은 투구를 펼치고 있다. 상대는 ‘최약체’로 꼽히는 마이애미다. 마이애미는

‘자진사퇴’ 양상문 롯데 감독 “부진한 성적, 죄송하고 참담하다”

부진한 성적의 책임을 안고 자진사퇴한 양상문 롯데 자이언츠 감독이 팬들에게 죄송하다는 마지막 인사를 남겼다. 양 감독은 19일 롯데 구단을 통해 “롯데 야구와 부산 야구의 자존심을 지키기
동아닷컴 : 동아일보 스포츠 뉴스

‘자진사퇴’ 양상문 롯데 감독 “부진한 성적, 죄송하고 참담하다”

부진한 성적의 책임을 안고 자진사퇴한 양상문 롯데 자이언츠 감독이 팬들에게 죄송하다는 마지막 인사를 남겼다. 양 감독은 19일 롯데 구단을 통해 “롯데 야구와 부산 야구의 자존심을 지키기 위해 큰 목표를 가지고 (감독에) 부임했으나 전반기의 부진한 성적이 죄송스럽고 참담하다”고 밝혔다. 이어 “사랑했던 팬들에게 송구스럽다. 팀을 제대로 운영하려 발버둥쳤지만 뜻대로 되지 않았다”며 “지금은 내가 책임을 지는 것이 팀을 살리는 길이라 생각했다”고 전했다. 이날 양상문 감독은 이윤원 단장과 함께 구단에 자진사퇴 요청을 하고 동반 사임했다. 시즌 초부터 투타 부진과 부실한 수비로 리그 하위권으로 떨어진 롯데는 34승 2무 58패로 최하위인 10위에 머물고 있다. 양 감독은 “야구장에 와 주신 팬분들의 위로와 격려가 큰 힘이 됐다. 약속을 못 지켜서 죄송하다”며 “특히 좋은 경기를 보여주겠다고 약속했던 어린이 팬의 얼굴이 마음에 남는다”고 말했다. 롯데는 공필성 수석코치를 감독 대행으로 선임하

‘꼴찌’ 롯데 양상문 감독·이윤원 단장 사퇴…공필성 감독대행

프로야구에서 최하위에 머물고 있는 롯데 자이언츠의 양상문 감독과 이윤원 단장이 나란히 옷을 벗었다. 롯데는 19일 “양상문 감독과 이윤원 단장의 자진사퇴 요청을 수용키로 결정했다”고 발
동아닷컴 : 동아일보 스포츠 뉴스

‘꼴찌’ 롯데 양상문 감독·이윤원 단장 사퇴…공필성 감독대행

프로야구에서 최하위에 머물고 있는 롯데 자이언츠의 양상문 감독과 이윤원 단장이 나란히 옷을 벗었다. 롯데는 19일 “양상문 감독과 이윤원 단장의 자진사퇴 요청을 수용키로 결정했다”고 발표했다. 양 감독과 이 단장의 사퇴는 성적 부진 때문이었다. 롯데는 34승 2무 58패(승률 37%)로 전반기를 마감했다. 양 감독은 롯데를 통해 “누구보다 열정적으로 응원해주시는 팬 여러분께 좋은 경기를 보여드리지 못해 죄송하다. 강한 원팀(One Team)을 만들기 위해 노력했으나 기대에 많이 부족했고 책임을 통감한다”며 “이번 일로 선수단 분위기가 반전되어 강한 원팀으로의 도전이 계속되길 기대한다”고 밝혔다. 또 롯데 측은 “팬 여러분에게 재미있고 수준 높은 경기를 보여주지 못하고 매우 부진한 성적으로 열성적 응원에 보답하지 못하여 죄송하다”며 “감독과 단장의 동반 사임은 앞으로는 더 이상 있어서는 안 될 매우 불행한 일이다. 대오각성의 기회로 삼겠다”고 다짐했다. 감독 대행은 공필성 수석코치가 맡는다.

US House chaplain holds EXORCISM after ‘spirits of darkness’ engulf proceedings

The House chaplain has staged an emergency prayer-intervention in Congress to cast out the “spirits of darkness” he blames for the turmoil that seized the chamber during the vote to condemn the president’s tweets for ‘racism.’ Read Full Article at R
RT - Daily news

US House chaplain holds EXORCISM after ‘spirits of darkness’ engulf proceedings

The House chaplain has staged an emergency prayer-intervention in Congress to cast out the “spirits of darkness” he blames for the turmoil that seized the chamber during the vote to condemn the president’s tweets for ‘racism.’ Read Full Article at RT.com

Cucurella hanya sempat dua hari bersama Barcelona

BARCELONA: Barcelona meminjamkan Marc Cucurella ke Getafe, hanya dua hari selepas kelab gergsi itu mendapatkan semula pemain itu daripada kelab Eibar.
BH Online - Terkini

Cucurella hanya sempat dua hari bersama Barcelona

BARCELONA: Barcelona meminjamkan Marc Cucurella ke Getafe, hanya dua hari selepas kelab gergsi itu mendapatkan semula pemain itu daripada kelab Eibar.

Mahkamah perintah wang lebih RM48 juta milik bapa Jhow Low dilucut hak kepada kerajaan

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini hari ini, memerintahkan wang lebih RM48 juta yang dirampas daripada tujuh akaun bank milik Tan Sri Larry Low Hock Peng, bapa ahli perniagaan dalam buruan, Jho Low, kini milik kerajaan Malaysia.
BH Online - Terkini

Mahkamah perintah wang lebih RM48 juta milik bapa Jhow Low dilucut hak kepada kerajaan

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini hari ini, memerintahkan wang lebih RM48 juta yang dirampas daripada tujuh akaun bank milik Tan Sri Larry Low Hock Peng, bapa ahli perniagaan dalam buruan, Jho Low, kini milik kerajaan Malaysia.

Dalang video lucah perlu dikenakan tindakan - MB Selangor

SHAH ALAM: Pihak yang mendalangi penyebaran video lucah bertujuan mengaibkan dan menjatuhkan reputasi individu tertentu perlu dikenakan tindakan sewajarnya.
BH Online - Terkini

Dalang video lucah perlu dikenakan tindakan - MB Selangor

SHAH ALAM: Pihak yang mendalangi penyebaran video lucah bertujuan mengaibkan dan menjatuhkan reputasi individu tertentu perlu dikenakan tindakan sewajarnya.

Camioneta atropelló a tres alumnos en el sur de la ciudad de Esmeraldas

Tres alumnos de 5to. año de básica de la unidad educativa 5 de Agosto resultaron heridos por una camioneta que los embistió en momentos que cruzaban una avenida en construcción, en el sur de la ciudad de Esmeraldas, la mañana de este jueves. Golpes y le
ELUNIVERSO.COM - Ecuador

Camioneta atropelló a tres alumnos en el sur de la ciudad de Esmeraldas

Tres alumnos de 5to. año de básica de la unidad educativa 5 de Agosto resultaron heridos por una camioneta que los embistió en momentos que cruzaban una avenida en construcción, en el sur de la ciudad de Esmeraldas, la mañana de este jueves. Golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo es lo que sufrieron los alumnos luego del impacto y caer entre el pavimento y material pétreo. Testigos indicaron que los alumnos salían del plantel que está cercano donde ocurrió el accidente.

Tres osos de anteojos bajaron a zona poblada en Tungurahua

La semana anterior tres osos de anteojos del parque nacional Los Llanganates bajaron hasta la zona poblada de la parroquia Baquerizo Moreno, informó el jefe político de Píllaro (Tungurahua), Ramiro Soria. “Es algo preocupante ver que los osos bajen
ELUNIVERSO.COM - Ecuador

Tres osos de anteojos bajaron a zona poblada en Tungurahua

La semana anterior tres osos de anteojos del parque nacional Los Llanganates bajaron hasta la zona poblada de la parroquia Baquerizo Moreno, informó el jefe político de Píllaro (Tungurahua), Ramiro Soria. “Es algo preocupante ver que los osos bajen a las zonas pobladas, por esa razón concurrimos con el ministerio del Ambiente y personal policial para precautelar la seguridad de todos, ante lo cual la campaña preventiva es permanente porque incluso hubo gente que trató de tomarse fotografías con los animales o darles de comer, lo que no es adecuado”, lamentó Soria.

Pescadores ayudaron a liberar a un ballenato atrapado en redes en Manta

Pescadores mantenses salvaron a un ballenato que estaba atrapado en una red de trasmallo. En un video viralizado en redes sociales se observa a dos jóvenes que desde una lancha tratan con sus manos de liberar al animal. El hecho se registró frente a las cos
ELUNIVERSO.COM - Ecuador

Pescadores ayudaron a liberar a un ballenato atrapado en redes en Manta

Pescadores mantenses salvaron a un ballenato que estaba atrapado en una red de trasmallo. En un video viralizado en redes sociales se observa a dos jóvenes que desde una lancha tratan con sus manos de liberar al animal. El hecho se registró frente a las costas de Manta (Manabí). Los pescadores observaron que el ejemplar no podía desplazarse con facilidad debido a que llevaba una red que cubría parte de su lomo. Ante eso, los pescadores se acercaron al ballenato y con las manos empezaron a quitar la red que lo cubría.

Municipio de Loja encuesta si se debe seguir invirtiendo en reinado de belleza

El Municipio de Loja abrió el debate en sus redes sociales sobre si es correcto que se invierta gran cantidad de dinero en la organización de la Reina de Loja. 
ELUNIVERSO.COM - Ecuador

Municipio de Loja encuesta si se debe seguir invirtiendo en reinado de belleza

El Municipio de Loja abrió el debate en sus redes sociales sobre si es correcto que se invierta gran cantidad de dinero en la organización de la Reina de Loja. 

سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی از سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه بنادر خبر داد.
پايگاه خبری افکارنيوز

سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی از سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه بنادر خبر داد.

دلیل تحریم های خارجی و داخلی صدا و سیما چیست؟

همه ماجرا از یک پرونده شروع شد. نامش جیسون رضائیان است، همان جاسوس ایرانی- آمریکایی. همه شاید فکر می‌کردند دولت، صداوسیما را بخاطر ساخت این سری
پايگاه خبری افکارنيوز

دلیل تحریم های خارجی و داخلی صدا و سیما چیست؟

همه ماجرا از یک پرونده شروع شد. نامش جیسون رضائیان است، همان جاسوس ایرانی- آمریکایی. همه شاید فکر می‌کردند دولت، صداوسیما را بخاطر ساخت این سریال تقدیر کند اما دبیر هیئت دولت در نامه‌ای به نوبخت اعلام کرد اعتبارات صداوسیما پس از تأیید دو نماینده رئیس‌جمهور، تخصیص می‌یابد.

همه چیز در مورد خمیر دندان‌های ذغالی

پودر ذغال هنگامی فعال می‌شود که تحت شرایط دمای شدید قرارگیرد و اکسید شود. این ماده دارای تخلل، قدرت جذب و سطح تماس بالا می‌باشد و نباید با ذغا
پايگاه خبری افکارنيوز

همه چیز در مورد خمیر دندان‌های ذغالی

پودر ذغال هنگامی فعال می‌شود که تحت شرایط دمای شدید قرارگیرد و اکسید شود. این ماده دارای تخلل، قدرت جذب و سطح تماس بالا می‌باشد و نباید با ذغال کباب‌پزی اشتباه گرفته شود.

SEB: молодежь все чаще предпочитает проходить летнюю практику

Как показали результаты опроса, проведенного банком SEB среди молодежи весной 2019 года, молодые люди всё выше ценят возможность проходить прак
Бизнес - DELFI.EE

SEB: молодежь все чаще предпочитает проходить летнюю практику

Как показали результаты опроса, проведенного банком SEB среди молодежи весной 2019 года, молодые люди всё выше ценят возможность проходить практику. 69% молодого поколения использовали возможности прохождения практики во время учебы. Почти 85% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подтвердили, что практика является отличным способом получить профессиональный опыт и проверить, действительно ли подходит выбранная профессия. Использование возможностей прохождения практики, а также оценка ее пользы сильно возросли по сравнению с предыдущими годами.

«Брекзит» без сделки может обойтись Лондону в 30 млрд фунтов в год

В исследовании, проведенном по заказу британского правительства, подчеркивается, что нерегулируемый «Брекзит» станет тяжелым ударом д
Бизнес - DELFI.EE

«Брекзит» без сделки может обойтись Лондону в 30 млрд фунтов в год

В исследовании, проведенном по заказу британского правительства, подчеркивается, что нерегулируемый «Брекзит» станет тяжелым ударом для британского бюджета. Эксперты предсказывают рецессию и значительное сокращение ВВП.

Директор рекрутинг-компании: вопрос указания зарплаты в объявлении должен решать работодатель, а не государство

Государство не должно заставлять предприятия обнародовать величину зарплаты в объявлениях о приеме на работу, решение об этом должен приним
Бизнес - DELFI.EE

Директор рекрутинг-компании: вопрос указания зарплаты в объявлении должен решать работодатель, а не государство

Государство не должно заставлять предприятия обнародовать величину зарплаты в объявлениях о приеме на работу, решение об этом должен принимать работодатель. Во многих случаях указание размера зарплаты в объявлении для работодателя полезно, считает член правления предприятия Brandem‎ Baltic OÜ (подбор персонала) Пааво Хейл.

Päivä 4: Apollo 11 -alus asettui Kuun kiertoradalle – lento muuttui yhä vaarallisemmaksi

IS seuraa 50 vuoden takaista Apollo 11 -lentoa päivä päivältä 16.–20. heinäkuuta. Neljäntenä päivänä avaruusalus asettui Kuun kiertoradalle.
Uutiset - Ilta-Sanomat

Päivä 4: Apollo 11 -alus asettui Kuun kiertoradalle – lento muuttui yhä vaarallisemmaksi

IS seuraa 50 vuoden takaista Apollo 11 -lentoa päivä päivältä 16.–20. heinäkuuta. Neljäntenä päivänä avaruusalus asettui Kuun kiertoradalle.

Jyrki Katainen myöntää: poliitikon ura vetelee viimeisiään – ”Nyt yritän etsiä jotain muuta mikä voisi sytyttää”

Jyrki Katainen toivoo voivansa palata Suomeen perheensä luo marraskuun alussa, kun Euroopan komissio lopettelee kauttaan.
Uutiset - Ilta-Sanomat

Jyrki Katainen myöntää: poliitikon ura vetelee viimeisiään – ”Nyt yritän etsiä jotain muuta mikä voisi sytyttää”

Jyrki Katainen toivoo voivansa palata Suomeen perheensä luo marraskuun alussa, kun Euroopan komissio lopettelee kauttaan.